VERİ GİZLİLİĞİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); aşağıda detaylı olarak yer alan süreç; veri işleme amacı, veri kategorileri ile sınırlı olarak, veri sorumlusu olan Mega AVM Yönetim A.Ş. (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan www.veneziamegaoutlet.com internet sitesinin (“Platform”) işletilmesi sebebiyle gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında işlenmesine ilişkin beyan ve açıklamaları içermektedir.

Veri Sahibi, söz konusu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ile kanun kapsamında verilerin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve verilerinin işlenmesine muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

Mega AVM Yönetim Anonim Şirketi Tarafından Hangi Veriler İşlenmektedir?

Şirket tarafından veri sahibinin açık rızasıyla ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli verileri işleyebilme hakkına sahip bulunmaktadır.

Bu kapsamda şirket tarafından, Aydınlatma Metnine içeriğinde arz edilen hüküm ve koşullara uygun olarak site içerisinde aşağıda belirtilen türde “kişisel veriler” işlenebilmektedir:

 • Ad, soyad gibi verileri
 • Telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim verileri
 • Müşteri yorum, geri bildirim ve şikayet verileri

Mega AVM Yönetim Anonim Şirketi Tarafından Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Şirket kişisel verileri aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaçlar için işlemektedir:

 • İletişim için ad, soyad, adres ve diğer bilgileri kaydetmek
 • Hizmetlerimiz için müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Alınmış Önlemler Nelerdir?

Şirket; kanunda ve işbu aydınlatma metninde belirtilen şartlarla; kişisel verilerin muhafazasını, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak ve veri sızıntılarını önlemek amaçlarıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almayı, yapılması gereken tüm denetimler zamanında ve eksiksiz olarak yaptırmayı taahhüt etmektedir.

Kişisel Veriler Hangi Taraflara Aktarılmaktadır?

Toplanan kişisel verileriniz, bu verilerin depolanması veya işbu aydınlatma metninde yer alan hukuka uygun amaçlarla Mega AVM Yönetim Anonim Şirketi ile sözleşme ilişkisi içerisinde olunan yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilerle ve bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veriler Ne Kadar Süre Saklanmaktadır?

Şirket, söz konusu kişisel verileri, işbu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklamaktadır. Sürelerin sona ermesi halinde söz konusu veriler kanuna uygun olarak silinmektedir veya imha edilmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için Mega AVM Yönetim Anonim Şirketi ile her zaman iletişime geçebilirsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • İşleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu bilmek,
 • Eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek,
 • Kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini istemek.

Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı www.veneziamegaoutlet.com adresinden Mega AVM Yönetim Anonim Şirketi’nin Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır

Belirtmeniz halinde daha hızlı yanıt verebileceğiz.

Eski çalışansanız lütfen kutucuğu işaretleyin.

İş Başvurusu yaptıysanız lütfen kutucuğu işaretleyin.

Üçüncü kişi firma çalışanıyysanız lütfen kutucuğu işaretleyin.

Diğer seçeneği için lütfen kutucuğu işaretleyin.
İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Kabul Ediyorum.

Gönder

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Mega AVM Yönetim A.Ş. (‘’Şirket’’), tarafından düzenlenen “İndirim Panayırı’ etkinliği kapsamında 18 yaşından küçük kişilerin panayır adına yapılan paylaşımı beğenip ve bir diğer gerçek kişiyi Şirket’e ait Instagram sosyal medya platformlarında yapılacak paylaşım altına etiketlemek suretiyle paylaşan gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Adınız, soyadınız, sosyal medya unvanınız, iletişim bilgileriniz ve gönderiniz içeriğinde bulunan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Hak sahiplerinin belirlenmesi,
- Mega’ya özgü işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesine, takibine, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile yukarıda belirtilen veri işleme amaçları çerçevesinde, yurt içinde hizmet alınan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılarımıza, ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, çerçevesinde aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, “İndirim Panayırı’” etkinliği çerçevesinde yapılacak sosyal medya üzerinden yapılacak başvurunuz üzerinden tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan ‘’kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, ‘’veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.’’, ‘’ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Mega AVM Yönetim A.Ş’nin Karadeniz Mh.Eski Edirne Asfaltı Cd.F Blok No:408f/Z016 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilir veya “mega.avm@hs05.kep.tr” adresine güvenlik elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.